درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از آنتی بیوتیک های زیر از طریق دخالت در سنتز DNA عمل می نماید؟

1 ) جنتا مایسین
2 ) سفالکسین
3 ) نالیدیکسیک اسید
4 ) تترا سیکلین