درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از جملات زیر در مورد rifampin درست نیست؟

1 ) این دارو بر روی باسیل کخ یک اثر باکتریوسید دارد
2 ) علاوه بر درمان سل علیه جذام هم می توان آن را مصرف نمود
3 ) سبب پیدایش یک رنگ نارنجی بر روی لنزهای تماسی نرم می گردد
4 ) تجویز همزمان آن با داروهای ضد بارداری خوراکی مانعی ندارد