درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


اثر کدام یک از آنتی بیوتیکهای زیر با جلوگیری از سنتز پروتئین موجب نابودی باکتری را فراهم می نماید؟

1 ) آمفوتریسین B
2 ) پنی سیلین
3 ) تترا سیکلین
4 ) سفالوسپورین