درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام آنتی بیوتیک باعث اختلال در سنتز پروتئین باکتری ها می شود؟

1 ) پنی سیلین
2 ) سفالکسین
3 ) سولفونامیدها
4 ) کلرامفنیکل