درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام گزینه در مورد مکانیسم اثر تتراسیکلین صحیح است؟

1 ) اختلال در سنتز دیواره سلولی
2 ) بالا بردن تراوایی غشا سیتوپلاسمی و متلاشی شدن سلول
3 ) عدم سنتز پروتئین از طریق اتصال به ریبوزوم 50S
4 ) عدم سنتز پروتئین از طریق اتصال به ریبوزوم 70S