درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


برای درمان ناشی از عفونتهای باکتریال ال-فرم از کدام یک از آنتی بیوتیکهای زیر میتوان استفاده کرد؟

1 ) سفالوسپورین
2 ) آموکسی سیلین
3 ) وانکومایسین
4 ) تتراسیکلین