درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از مواد ضد میکروبی زیر از سنتز پروتئین در سطح ریبوزوم ممانعت می کند؟

1 ) پنی سیلین
2 ) تتراسیکلین
3 ) کاربنی سیلین
4 ) سولفامیدها