درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مهمترین عارضه جانبی استرپتومایسین کدام است؟

1 ) ناشنوایی
2 ) آگرانولوسیتوز
3 ) ضایعه کلیه
4 ) یرقان