درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تمام آنتی بیوتیک های زیر باکتریسید هستند بجز:

1 ) پنی سیلین
2 ) سفالوتین
3 ) اریترومایسین
4 ) جنتا مایسین