درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


رینوسپوریدیوم سیبری دربافت با کدامیک ازقارچ های زیرشباهت دارد؟

1 ) هیستوپلاسما کیسولاتوم
2 ) کوکسیدیوئیدس ایمیتیس
3 ) بلاستومایسس درمانیتیدیس
4 ) پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسسیس