درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کرم بالغ مونیلی فورمیس در کدام عضو انسان یا جونده زندگی می کند؟


1 ) روده باریک

2 ) روده بزرگ

3 ) کبد

4 ) ریه