درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مقاومت بعضی از باکتریها در برابر استرپتومایسین به چه شکل است؟

1 ) با اتصال به DNA موجب جلوگیری اثر دارو بر روی DNA می شوند
2 ) با ترشح بتا لاکتاماز موجب باز شدن حلقه بتا لاکتام میگردند
3 ) با تغییر در ریبوزوم موجب جلوگیری از اتصال دارو به آن میگرددد
4 ) با سنتز پروتئین مورد نیاز از طریق غیرمعمول اثر دارو را خنثی میکند