درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آنتی بیوتیک های گروه بتا لاکتام (پنی سیلین) با چه مکانیسمی موجب لیز باکتری می گردند؟

1 ) از سنتز دیواره سلولی جلوگیری میکنند
2 ) از سنتز پروتئین در سطح ریبوزوم جلوگیری میکند
3 ) مانع ازعمل همانند سازی باکتری در سطح DNA می گردد
4 ) موجب افزایش نفوذپذیری غشا سلولی میگردد