درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


داروهایی که از سنتز سل وال جلوگیری میکنند چرا بر روی اکثر گرم منفی ها بی اثرند؟

1 ) چون این باکتریها با ترشح آنزیم های مخصوص در برابر این داروها مقاومت میکنند
2 ) چون این باکتری ها فاقد آنزیم های اتولیتیک هستند
3 ) چون این باکتری ها فاقد گیرنده های مخصوص این داروها هستند
4 ) زیرا این باکتریها دارای یک طبقه دو لایه ازجنس لیپوپروتئین در سل وال هستند