درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


وانکومایسین مانع سنتز کدامیک از موارد زیر در باکتری می شود؟

1 ) پپتیدوگلیکان
2 ) پروتئین
3 ) اسید فولیک
4 ) اسید نوکلئیک