درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از پنی سیلین های زیر روی سودوموناس اثر میگذارد؟

1 ) آمپی سیلین
2 ) کربنی سیلین
3 ) نافی سیلین
4 ) اکسا سیلین