درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


پنی سیلین G عمل ضد باکتریایی خود را در باکتری های گرم مثبت با کدام یک از مکانیسم های زیر انجام می دهد؟

1 ) مهار سنتز پپتیدوگلیکان در سل وال باکتری
2 ) مهار DNA gyrase
3 ) مهار سنتز پروتئین
4 ) رقابت در سنتز اسید فولیک