درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از داروهای زیر از سنتز سل وال باکتری ها جلوگیری می کند؟

1 ) تتراسایکلین
2 ) استرپتومایسین
3 ) سولفامید
4 ) پنی سیلین