درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از آنتی بیوتیکهای زیر از سنتز پپتیدوگلیکان باکتری ها جلوگیری میکند؟

1 ) استرپتومایسین
2 ) تتراسایکلین
3 ) کلرامفنیکل
4 ) پنی سیلین