درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مکانیسم عمل پنی سیلین دخالت در:

1 ) عمل غشا است
2 ) سنتز دیواره سلولی است
3 ) سنتز پروتئین است
4 ) متابولیسم اسید نوکلئیک است