درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


عیب عمده آنتی بیوتیک های بتالاکتام مثل پنی سیلین و سفالوسپورین ها کدام است؟

1 ) اثر آنها روی باکتری ها خیلی کم است
2 ) بیشتر ایجاد حساسیت و آلرژی میکنند
3 ) دوام آنها در بدن انسان خیلی کم است
4 ) سمیت خیلی زیادی دارند