درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام دسته از آنتی بیوتیکها بر سل مامبران باکتری ها اثر می کند؟

1 ) آمینو گلایکوزیدها
2 ) پلی میکسین ها
3 ) تترا سیکلین ها
4 ) سفالوسپورین ها