درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام دارو باعث اختلال در نفوذپذیری غشا سیتوپلاسمی باکتری می شود؟

1 ) پلی میکسین
2 ) سیکلوسپورین
3 ) سفالوسپورین
4 ) وانکومایسین