درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تمام آنتی بیوتیک های زیر بر غشا سیتوپلاسمی میکروارگانیسم های موثر است بجز:

1 ) پلی میکسین B
2 ) کلیستین
3 ) جنتا مایسین
4 ) آمفوتریسین B