درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


به ماده ای که توسط باکتری ها و یا قارچ ها سنتز شده و سبب مهار رشد و یا تخریب سایر میکروبها می شود چه میگویند؟

1 ) آنتی بیوتیک
2 ) داروی ضد عفونی کننده
3 ) داروی سنتتیک
4 ) مهار کننده رقابتی