درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تمام مواد ضد میکروبی زیر بر روی باکتری ها اثر میگذارند بجز:

1 ) پنی سیلین
2 ) آمفوتریسین
3 ) مترونیدازول
4 ) سفالوتین