درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


اثر داروهای ضد میکروبی مانند آنتی بیوتیکها در کدام مرحله از رشد باکتری ها بیشتر است؟

1 ) تاخیری
2 ) توقف
3 ) لگاریتمی
4 ) مرگ