درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام گزینه در مورد جایگاه کروموزوم سلول پروکاریوت صحیح است؟

1 ) در سیتوپلاسم است
2 ) در هسته محصور است
3 ) در پلاسمید است
4 ) عاری از کروموزوم است