درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از جملات زیر درست است؟

1 ) هر باکتریوفاژ از نظر نوع باکتری میزبان غیر اختصاصی است
2 ) هر باکتری می تواند حداقل میزبان یک یا چند باکتریوفاژ باشد
3 ) هر باکتریوفاژ از نظر نوع باکتری میزبان کاملا اختصاصی است
4 ) موارد 2و3