درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در باکتریهای +F انتقال ژنتیکی به باکتری گیرنده به کدام طریق صورت می گیرد؟

1 ) ترانس فورمیشن
2 ) کونژوگاسیون
3 ) ترانس داکشن
4 ) کانورژن لیزوژنیک