درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از تغییرات ژنتیکی میکروارگانیسم ها انتقال مواد ژنتیکی توسط باکتریوفاژ صورت می گیرد؟

1 ) پدیده ترانسفورماسیون
2 ) پدیده کانجوگیشن
3 ) پدیده ترانس داکشن
4 ) پدیده ترانس پوزیشن