درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از راههای انتقال ژن در باکتری ها به باکتریوفاژ نیاز است؟

1 ) transposition
2 ) transduction
3 ) transformation
4 ) conjugation