درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


فاکتور F در کدام فرایند نوترکیبی (recombination) دخالت دارد؟

1 ) conjugation
2 ) transduction
3 ) transformation
4 ) transposition