درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در انتقال ژن به روش کنژوگاسیون کدام یک از اجزای باکتری شرکت دارد؟

1 ) کپسول
2 ) پیلی جنسی
3 ) فلاژل
4 ) دیواره سلولی