درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در ساختمان هسته باکتری DNA و RNA به چه شکلی قرار گرفته اند؟

1 ) RNA به شکل جسم مرکزی در وسط بوده و DNA مانند حلقه آن را احاطه کرده است
2 ) DNA به شکل جسم مرکزی در وسط بوده و RNA مانند حلقه آن را احاطه کرده است
3 ) هر دو ترکیب به شکل رشته های موازی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند
4 ) هیچیک از عبارات فوق صحیح نیست