درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


طول تقریبی کروموزوم باکتری چقدر است؟

1 ) یک میلی متر
2 ) یک صدم میلی متر
3 ) یک دهم میلی متر
4 ) یک میکرون