درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام مطلب درباره باکتری دهنده کروموزوم درست است؟

1 ) بلافاصله پس از انتقال کروموزوم می میرد
2 ) پس از انتقال کروموزوم تکثیرش متوقف می شود
3 ) حاوی F فاکتور در کروموزوم خود است
4 ) فاقد F فاکتور در کروموزوم خود است