درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در باکتری های دارنده پلاسمید F انتقال ژنتیکی از باکتری دهنده به باکتری گیرنده توسط کدام طریق زیر صورت می گیرد؟

1 ) ترانسفورماسیون
2 ) ترانس داکشن
3 ) کانجوگیشن
4 ) کنورسیون لیزوژنیک