درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر مهمترین زمینه عفونت موکورمایکوزیس به شمار میرود؟

1 ) سوء تغذیه
2 ) دیابت
3 ) ایدز
4 ) حاملگی