درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی


انکلوزبون های داخل هسته ای و سیتوپلاسمی همراه با شکل گیری سلول های غول آسا در عفونت با کدامیک از ویروس های زیر دیده می شود ؟


1 ) کورونا

2 ) پولیو

3 ) سرخک

4 ) هاری