درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


سگ در انتشار کدام یک از تک یاخته های زیر در ایران نقش دارد؟

1 ) آمیبیاز
2 ) مالاریا
3 ) توکسوپلاسموز
4 ) کالا آزار