درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از تک یاخته های زیر تکثیر انگل به روش اندودیوژنی انجام می گیرد؟

1 ) لیشمانیا
2 ) پلاسمودیوم
3 ) توکسوپلاسما
4 ) انتاموبا