درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در مبتلایان به ایدز کدام یک از عفونتهای زیر اهمیت بیشتری دارد؟

1 ) مالاریای ویواکس
2 ) مالاریای فالسیپاروم
3 ) کالاآزار مدیترانه ای
4 ) آمیبیاز روده ای