درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


عفونت با کدام یک از تک یاخته های زیر در اکثر حیوانات خونگرم دیده می شود؟

1 ) پلاسمودیوم ویواکس
2 ) توکسوپلاسما گوندیای
3 ) لیشمانیا دونووانی
4 ) ژیاردیا لامبلیا