درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مرحله خونی بابزیا شبیه به اشکال تروفوزوئیت کدام یک از پلاسمودیوم ها در خون محیطی است؟

1 ) فالسیپاروم
2 ) ویواکس
3 ) مالاریه
4 ) اووال