درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از تریپانوزوم های زیر فرم لیشمانیایی دیده می شود؟

1 ) تریپانوزوما گامبینس
2 ) تریپانوزوما کروزی
3 ) تریپانوزوما رودزینس
4 ) تریپانوزوما اوانسی