درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از انگل های زیر می تواند از طریق کود حیوانی به انسان منتقل شود؟

1 ) کیلوماستیکس مسنیلی
2 ) تریکوموناس هومینیس
3 ) کریپتوسپوریدیوم پارووم
4 ) انتاموبا هیستولیتیکا