درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


 تشخیص با روش xenodiagnosis در کدام یک از بیماریهای زیر کاربرد دارد؟

1 ) مالاریا
2 ) بیماری خواب
3 ) بیماری سالک
4 ) بیماری شاگاس