درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مجموعه راسی (apical complex) در کدام جنس از تک یاخته های زیر وجود دارد؟

1 ) توکسوپلاسما
2 ) انتاموبا
3 ) لیشمانیا
4 ) ژیاردیا