درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در درمان لیشمانیوز کدام یک از اشکال زیر تحت تاثیر دارو قرار میگیرد؟

1 ) اماستیگوت
2 ) پروماستیگوت
3 ) اپی ماستیگوت
4 ) تریبوماستیگوت